1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die middels de internet-shop van Koninklijke HFC (Kon. HFC) in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die middels de internet-shop van Kon. HFC tussen Kon. HFC en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle echtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten: Sportartikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.

Gemonteerde producten: Sportartikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.

Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan Kon. HFC. die middels de internet-shop van Kon. HFC is verschaft.

2. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via de internet-shop van Kon. HFC geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Kon. HFC heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Kon. HFC draagt er zorg voor dat:

– De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Kon. HFC.

– Dat de bestelde producten of diensten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van de afnemer zijn en risico voor verzending bij Kon. HFC mits het gaat om problemen/klachten bij ontvangst. Hiermee wordt bedoeld de klachten die kunnen ontstaan wanneer de afnemer niet thuis is bij bezorging door vervoerden. Indien het pakket dan bezorgd wordt bij buren en de vervoerder heeft hier een bewijs van, dan beschouwd Kon. HFC dit bewijs als bewijs van levering.

Kon. HFC:

– Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van sportartikelen en accessoires, een en ander in de ruimste zin. Is bevoegd bij de uitlevering van bestellingen van afnemers gebruik te maken van derden.

– Is gerechtigd afnemers zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Kon. HFC te weigeren.

3. Aanbod & overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Kon. HFC behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
 
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Kon. HFC de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen. Kon. HFC heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

4. Prijzen & tarieven

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 
Kon. HFC behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door Kon. HFC aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

5. Betaling

De volgende betaalmethodes zijn mogelijk binnen de internet-shop van Kon. HFC:

– Elektronisch (IDEAL)

Deze vorm van betalen wordt geleverd door Rabobank NV.

De gemiddelde levertijd van producten is 3 werkdagen, mits de gekochte producten op voorraad leverbaar zijn.

De door Kon. HFC opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per e-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Kon. HFC een maximale termijn van dertig (30) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Kon. HFC het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Kon. HFC behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal worden aangeboden middels de pakketservice van

– GLS, General Logistic Services of

– PostNL (voor producten die in de brievenbus passen)

Voor de specifieke leverings-voorwaarden van de pakketservice verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van de leverancier van deze pakketservice.

6. Aflevering en risico

Kon. HFC is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Kon. HFC en afnemer, dan wel tussen Kon. HFC en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Kon. HFC. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.

7. Verzendkosten

De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in Nederland.

Kon. HFC behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden behoudt Kon. HFC zich het recht voor de kosten van verzending te verhogen.

8. Garanties

Kon. HFC levert alle artikelen met de volledige fabrieksgarantie. De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.

9. Retourneren

De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (waaronder geassembleerde producten), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen zeven dagen na aflevering, aan Kon. HFC op het hieronder vermelde afleverpunt te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij Kon. HFC via email te worden aangemeld (onder vermelding van het ordernummer). Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Afleverpunt:

Intersport Twinsport Qruquius
Cruquiusplein 12 
2142 EV Cruquius

Ruilen: Kon. HFC behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Kon. HFC of de leverancier van het product zijn beschadigd. Kon. HFC zal nadat de producten zijn geretourneerd bij het afleverpunt, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de afnemer retourneren of het product repareren of vervangen.

Defecte incomplete zendingen: Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Kon. HFC.

Retouren worden door Kon. HFC uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Kon. HFC.

Gemonteerde producten: Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd/bedrukt en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen geldt de hierboven vermelde mogelijkheid tot reparatie, vervanging of creditering niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven bestelling voor montage/bedrukking worden hersteld door Kon. HFC.

10. Privacy persoonsgegevens

Kon. HFC zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Kon. HFC totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Kon. HFC zijn betaald.

12. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kon. HFC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kon. HFC kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Kon. HFC of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

In geval van tijdelijke overmacht is Kon. HFC gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

13. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kon. HFC is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel. De uitspraak van de geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor zowel Kon. HFC als de afnemer.

Adres commissie: Geschillencommissie Thuiswinkel Postbus 90600 2509 LP Den Haag. Telnr.: 070 – 310 5310 Faxnr.: 070 – 365 8814